Privacy verklaring

VWNN – PRIVACYVERKLARING TRAININGEN/CURSUSSEN

Inleiding

VluchtelingenWerk Noord Nederland (VWNN) verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan de door VWNN georganiseerde trainingen/cursussen. Daarbij neemt VWNN de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht. Deze verklaring geeft deelnemers informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens en de rechten die zij kunnen uitoefenen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting VluchtelingenWerk Noord Nederland (VWNN)

Friesestraatweg 191-3

9743 AC  Groningen

VWNN wordt bij de verwerking van persoonsgegevens vertegenwoordigd door haar directeur-bestuurder, de heer M. van Iperen.

Functionaris voor gegevensbescherming

De heer P. Hasselaar

Telefoon: 026-3838384

E-mail: privacy-noord@vluchtelingenwerk.nl

Categorieën persoonsgegevens

VWNN verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van deelnemers aan de door haar georganiseerde trainingen/cursussen:

– Voor- en achternaam;

– E-mailadres;

– De organisatie waarvoor u werkzaam bent;

– De adresgegevens van de organisatie waarvoor u werkzaam bent.

Verwerkingsdoeleinden/rechtsgronden

Bij uw aanmelding voor een training/cursus gaat u een overeenkomst aan met VWNN. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van die overeenkomst, conform artikel 6, eerste lid, onder b, AVG.

U krijgt bij uw aanmelding de keuze om onze externe nieuwsbrief te ontvangen. Voor de ontvangst hiervan geeft u separaat toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform de Telecommunicatiewet en artikel 6, eerste lid, onder a, AVG.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De door VWNN verzamelde persoonsgegevens worden ter beschikking gesteld aan de medewerkers van VWNN die betrokken zijn bij de uitvoering van de tussen VWNN en u gesloten overeenkomst.

Onze e-mails worden verzonden via Mailchimp, die daarvoor als verwerker in de zin van de AVG uw e-mailadres ontvangt.

Doorgifte van de persoonsgegevens aan derde landen

De verwerker van uw e-mailadres, Mailchimp, is eigendom van The Rocket Science Group LLC, gevestigd in Atlanta, GA, Verenigde Staten. Uw e-mailadres wordt dus doorgegeven aan een bedrijf in de VS. Op deze verwerking is het EU-VS Privacyschild van toepassing. De Europese Commissie heeft op grond van artikel 45 AVG een adequaatheidsbesluit genomen, waardoor deze verwerking door Mailchimp is toegestaan.

Opslagperiode

VWNN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren, tenzij VWNN op grond van wet- en regelgeving verplicht is een langere bewaartermijn te hanteren.

Rechten van deelnemers aan trainingen/cursussen

U heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens het recht om

  • VWNN te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  • uw toestemming voor de verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Groningen, 18 december 2018

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

Friesestraatweg 191-3
9743 AC Groningen
www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland